西湖游记_高中生周记800字_高中生周记

 • 预览:
 • yóu
 • _
 • gāo
 • zhōng
 • shēng
 • zhōu
 • 800
 • 西湖游记_高中生周记800
 • shuǐ
 • guāng
 • liàn
 • yàn
 • qíng
 • fāng
 • hǎo
 •  
 • shān
 • kōng
 • méng
 • 水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦
 •  
 •  
 • dàn
 • zhuāng
 • nóng
 • zǒng
 • xiàng
 •  
 • &rdqu
 • 奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。&rdqu
 • o;
 • shì
 • zhī
 •  
 • yǐn
 • shàng
 • chū
 • qíng
 • hòu
 •  
 •  
 • huì
 • chū
 • jué
 • o;一苏轼之《饮湖上初晴后雨》,绘出西湖绝
 • zhì
 • zhī
 • měi
 • jǐng
 •  
 • lái
 •  
 • duō
 • wén
 • rén
 • zhì
 •  
 • liú
 • qiān
 • 至之美景。自古以来,多文人墨客至此,留千
 • jiā
 • piān
 • zhòng
 • duō
 •  
 • zhī
 • míng
 •  
 • huá
 • xià
 • rén
 • zhī
 •  
 • wéi
 • 古佳篇众多。西湖之名,华夏无人不知,此为
 • zhe
 • míng
 • zhī
 • yóu
 • lǎn
 • shèng
 •  
 • céng
 • chōng
 • jǐng
 • zhì
 • yóu
 •  
 • lǐng
 • 著名之游览胜地。曾如此憧憬于至此一游,领
 • huì
 • xiān
 • jìng
 • bān
 • zhī
 •  
 • bǎo
 • lǎn
 • shī
 • huà
 • zhī
 • měi
 • jǐng
 •  
 • jīn
 • 会如仙境般之西湖,饱览如诗如画之美景。今
 • zhōng
 • yǒu
 • xìng
 • zhì
 • yóu
 • wán
 •  
 • xīn
 • cháo
 • péng
 • pài
 •  
 • 终有幸至此游玩,心潮澎湃不已。
 • guān
 • zhī
 • jǐng
 •  
 • chéng
 • chuán
 • zhī
 •  
 • zhì
 • chéng
 • chuán
 • chù
 •  
 • 欲观西湖之景,必乘船入之。至乘船处,
 • jiàn
 • chuán
 •  
 • wéi
 • zhē
 • tiān
 •  
 • zuì
 • xiǎn
 • yǎn
 • wéi
 • huā
 •  
 • chū
 • 见其船,四围荷叶遮天,最显眼为荷花,出淤
 • ér
 • rǎn
 •  
 • dàn
 • dàn
 • fěn
 • yǎn
 •  
 • qīng
 • qīng
 • xiāng
 • wèi
 •  
 • 泥而不染,其淡淡粉色如眼,轻轻香味扑鼻,
 • shǐ
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 • lìng
 • rén
 • táo
 • zuì
 •  
 • chuán
 • shàng
 • xià
 • èr
 • céng
 •  
 • tóu
 • wěi
 • èr
 • shí
 • 使人神往,令人陶醉。船上下二层,头尾二十
 •  
 • shàng
 • diāo
 • lóng
 • fèng
 •  
 • jun
 • shēng
 •  
 • kàn
 • wéi
 • lóng
 • 米余。上雕龙刻凤,均栩栩如生。咋一看为龙
 • zhōu
 • tiáo
 •  
 • fēi
 • yóu
 • lǎn
 • wàng
 •  
 • rén
 •  
 • tóng
 • yóu
 • zhě
 • chéng
 • shàng
 • 舟一条。此非游览旺季,人稀,与同游者乘上
 •  
 • chuán
 • kāi
 •  
 • wēi
 • fēng
 •  
 • ěr
 • biān
 • shā
 • shā
 • zuò
 • xiǎng
 •  
 • ,船即开。一路微风徐徐,于耳边沙沙作响。
 • tái
 • tóu
 • lán
 • tiān
 • bái
 • yún
 •  
 • xià
 • wàn
 • qǐng
 •  
 • xíng
 • fěi
 • cuì
 •  
 • yuǎn
 • 抬头蓝天白云,其下碧波万顷,形如翡翠。远
 • chù
 • wēi
 • wēi
 • xīn
 • xiǎo
 • dǎo
 •  
 • shù
 • chéng
 • yīn
 •  
 • hǎo
 • rén
 • jiān
 • xiān
 • jìng
 • zhī
 • 处微微湖心小岛,绿树成荫。好一人间仙境之
 •  
 • zhì
 • chuán
 • wěi
 •  
 • guān
 • lián
 • fàn
 •  
 • lán
 • jiāo
 • cuò
 •  
 • 地。至船尾,观其涟漪泛起,波澜交错,似破
 • fěi
 • cuì
 •  
 • yǒu
 • dòng
 • tài
 • zhī
 • měi
 • gǎn
 •  
 • shèn
 • yuǎn
 •  
 • jiàn
 • lóng
 • zhōu
 • jiāng
 • 其翡翠,有其动态之美感。甚远,见一龙舟将
 • zhì
 •  
 • èr
 • chuán
 • xiàng
 • huì
 •  
 • dùn
 • shí
 • miàn
 • làng
 •  
 • qián
 • hòu
 • yōng
 • 至。二船相汇,顿时湖面波浪四起,前呼后拥
 •  
 • xiàng
 • dǐng
 • zhuàng
 •  
 • yōu
 • yōu
 • yuè
 • ěr
 • zhī
 • shēng
 •  
 • wéi
 • huà
 • zhī
 • ,互相顶撞,激起悠悠悦耳之声,为其如画之
 • měi
 • jǐng
 • zēng
 • tiān
 • yīn
 • zhī
 • měi
 •  
 • 美景增添音乐之美。
 • shǎo
 • qǐng
 •  
 • zhōu
 • zhǐ
 •  
 • zhì
 • xiǎo
 • dǎo
 •  
 • yuán
 • shì
 • sān
 • 少顷,舟止,至一小岛,原是
 • tán
 • yìn
 • yuè
 • dǎo
 •  
 • shàng
 • dǎo
 •  
 • jiàn
 • wéi
 • zhú
 • shù
 • chéng
 • lín
 •  
 • ěr
 • 潭印月岛。上岛,见四围竹树成林。耳
 • gǎn
 • bǎi
 • shēng
 • jiāo
 •  
 • chóng
 • niǎo
 • shēng
 •  
 • shuǐ
 • làng
 • shēng
 •  
 • fēng
 • pāi
 • cuì
 • 感百声交集,虫鸟乐声,水波激浪声,风拍翠
 • shēng
 •  
 • bìng
 •  
 • tóng
 • zòu
 • jiāo
 • xiǎng
 •  
 • zhèn
 • hàn
 • rén
 • zhī
 • xīn
 • 叶声,一齐并发,同奏一交响乐,震撼人之心
 •  
 • yán
 • dào
 • ér
 • háng
 •  
 • jiàn
 • wéi
 • zhōng
 • zhī
 • dǎo
 •  
 • dǎo
 • zhōng
 • yòu
 • yǒu
 •  
 • 。沿道而行,见其为湖中之岛,岛中又有湖。
 • shān
 • yǒu
 • jiāo
 • cuò
 • zhī
 • shí
 • qiáo
 •  
 • zhì
 • fáng
 •  
 • zǒng
 • jiāng
 • fèn
 • zuò
 • 其湖山有交错之石桥,至各房。总将其湖分作
 • sān
 • tán
 •  
 • měi
 • zhì
 • yuè
 • guāng
 • dāng
 • kōng
 • zhī
 • shí
 •  
 • sān
 • tán
 • yuè
 •  
 • 三潭。每至月光当空之时,三潭各具一月,此
 • wéi
 • zhī
 • míng
 • lái
 • zhī
 • suǒ
 •  
 • zhì
 • qiáo
 • shàng
 •  
 • guān
 • zhōng
 • zhī
 • 为其之名得来之所也。至桥上,观其湖中之湖
 •  
 • shì
 •  
 • jìng
 •  
 • fěi
 • cuì
 •  
 • shǒu
 • chù
 • zhī
 •  
 • wēi
 • fàn
 • yuǎn
 •  
 • ,依是绿、静,如翡翠。手触之,微波泛远。
 • jiàn
 • zhōng
 • yǒu
 •  
 • diū
 • shí
 •  
 • sàn
 • ér
 • yòu
 •  
 • yòu
 • wéi
 • 忽见湖中有鱼,丢石戏鱼,鱼散而又具,又为
 • dào
 • jǐng
 • guān
 •  
 • zhōng
 • fáng
 •  
 • zào
 • xíng
 • zhì
 •  
 • wéi
 • fáng
 •  
 • liú
 • 一道景观。湖中各房,造型雅致,为木房,琉
 • dǐng
 •  
 • jun
 • shì
 • shàng
 • yǒu
 • míng
 • jiā
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • xiě
 • shī
 • 璃瓦顶。其均是上有名家提字,中有墨客写诗
 • shí
 • bēi
 • zhī
 • shàng
 •  
 • duō
 • yǒu
 • rén
 • guān
 •  
 • 于石碑之上,多有人观。
 • qǐng
 •  
 • zài
 • chéng
 • zhōu
 • dǎo
 •  
 • zhì
 • lìng
 • àn
 •  
 • chuán
 • shàng
 • 顷刻,再乘舟离岛,至湖另一岸。于船上
 •  
 • jiàn
 • yuǎn
 • shān
 •  
 • shān
 • shàng
 • sǒng
 •  
 • biàn
 • shì
 • wèi
 • zhī
 • léi
 • fēng
 • ,见不远一山,山上一塔耸立,便是谓之雷峰
 •  
 • tiān
 • yún
 • shān
 • shuǐ
 • léi
 • fēng
 •  
 • hǎo
 • měi
 • jǐng
 •  
 • 塔。天云山水雷峰塔,好一西湖美景也!
 • zhì
 • àn
 • biān
 •  
 • háng
 • xiē
 • chéng
 • wéi
 • yuè
 • miào
 •  
 • jiàn
 • shì
 • jiàn
 • 至岸边,行些许路程为岳庙。见一古式建
 • zhù
 •  
 • shàng
 • sān
 • xiǎn
 • zhe
 • yuè
 • wáng
 •  
 • zhì
 • 筑,其上三字显著岳王阁。至
 • nèi
 •  
 • yǒu
 • qín
 • guì
 • guì
 • xiàng
 •  
 • hòu
 • yǒu
 • qīng
 • shān
 • yǒu
 • xìng
 • mái
 • 其内,有秦桧跪像,后有青山有幸埋
 • zhōng
 •  
 • bái
 • tiě
 • zhù
 • nìng
 • chén
 • zhī
 • lián
 •  
 • guān
 • hòu
 • gǎn
 • kǎi
 • 忠骨,白铁无辜铸佞臣之联。观后感慨
 • wàn
 • fèn
 •  
 • 万分。
 • háng
 • guān
 • biàn
 • zhòng
 • duō
 • měi
 • jǐng
 •  
 • jǐng
 • shí
 • wéi
 • jué
 • jǐng
 •  
 • 此行观便西湖众多美景,其景实为绝景,
 • zhī
 •  
 • zhòng
 • wén
 • rén
 • zhī
 • zàn
 •  
 •  
 • 无可比之!也罢不负众文人墨客之赞。西湖,
 • jué
 • pèi
 • suǒ
 •  
 • 绝配西子所喻!
  • 诗意的生活_高中生周记800字_高中生周记
  • 诗意的生活_高中生周记800字爷爷老了,七十多岁快八十了吧,奶奶呢,也六十岁了。他们的年代里,男子比女子大十来岁也属正常,总之,他们是到一起了,然后就有了爸爸,再然后就有了我们,一户生活在农村里的平凡家庭。好像从我记事起,爷爷就一直是忙碌的...
  • 地址 - /desc/159653538.html - 2017-04-14
  • 最美是残缺_高中生议论文800字_议论文800字
  • 最美是残缺_高中生议论文800字篇一〝人无完人〞,然而自古以来,人们一心追求完美,殊不知,最美是残缺。最美是残缺,像海伦。凯勒。海伦三岁失明,之后便只能靠其它感官来感知这世界,而她的成长过程,也历尽艰辛。不得不说,失明是海伦的最大的残缺,但...
  • 地址 - /desc/688362714.html - 2017-05-13
  • 天会逐渐亮起来_高中生抒情作文800字_高一散文
  • 听韩红老师唱《天亮了》时,我还在她腹中,母亲哭的一塌糊涂。从我小时候开始那首歌一直萦绕在我耳边。“我看到爸爸妈妈就这么走远,留下我在这陌生的人世间,不知道未来还会有什么风险。当我紧紧抓住她的手,妈妈告诉我希望还会有,等到太阳出来...
  • 地址 - /desc/1448583812.html - 2017-05-17
  • 天涯共此时_高中生抒情散文1200字_高一散文
  • 天涯共此时_高中生抒情散文1200字我踱着步,犹豫着是否该敲开她家的门。手里的饼干盒越来越沉重。今天是圣诞,一早起做的蔓越莓饼干安稳的放在薄荷绿的纸盒中。那是薇薇最爱的饼干和颜色。我终是敲开了门,却得一句应答。“咦,薇薇没和你讲...
  • 地址 - /desc/1534480890.html - 2017-05-12
  • 给我一片天_高中生优秀议论文范文1000字_高中议论文
  • 给我一片天_高中生优秀议论文范文1000字时光荏苒,岁月如梭,我掬一捧清泉回味它的滋味,只感阵阵凉意,沁人心脾。有时,我们的心灵被压榨,被碾碎,伤痕累累,惨不忍睹,我们找不到生活的方向,如同田埂里随风摇曳的稻草人,呆滞而凝重。此时,我们要解...
  • 地址 - /desc/4139533046.html - 2017-05-12
  • 生命的规则_高中生议论文700字_高一议论文
  • 生命的规则_高中生议论文700字篇一在这个车如流水马如游龙的社会里,自从有了汽车等现代化的交通工具,交通规则就无时无刻不在影响着我们的一切。一个人来到世上,就应该为社会做出贡献。生命始终是第一位的,在古代,史学家司马迁说过:“人...
  • 地址 - /desc/3306162544.html - 2017-05-12
  • 平和是金_高中议论文范文800字_作文大全网
  • 平和是金_高中议论文范文800字平和,不仅是一种优良的品性,更是一种处世智慧。性格平和的人,一切都看得开,对名利地位、荣辱得失,都能坦然处之。他们总是心无旁骛地专注于自己的事业,即使遇到挫折和不幸,也能一如既往地执着向前。法国植物学家迪亚,...
  • 地址 - /desc/1086031753.html - 2017-05-12
  • 四月的蔷薇_高中生状物作文800字_高一状物作文
  • 为她转身的时候,就注定了,她会走进你的生命。在你枯燥的生活中,注入一抹清新的颜色。那些缤纷的记忆,就像蔷薇的藤蔓,正悄悄爬进你的心窗。然后,在那里扎了根,开了花。而当你看着着满墙的蔷薇花的时候,幸福的感觉就像那年夏天湛蓝的海水,一浪一浪地涌...
  • 地址 - /desc/2813097926.html - 2017-05-10
  • 今生有你足矣!_高中生抒情随笔800字_高二随笔
  • 今生有你足矣!_高中生抒情随笔800字你柔情般的转身依旧在我的眼前回荡,你绚烂般的笑容似乎挂在我的嘴角,你傲然中刚烈的凛气散发着柠檬中感到一阵风流。不知如何形容你的大度与宽容,优雅中带有几分情趣,从容中略带淡泊,紧锁的眉尖中是那不屈的性格,...
  • 地址 - /desc/273754300.html - 2017-05-08
  • 我的教师梦_高中生随笔800字_高二随笔
  • 我的教师梦_高中生随笔800字幼儿园时,老师就问过小小的我们:“你们长大都有什么愿望啊”大家都踊跃发言。有的说:“我想当航天员,那样好神气!”有的说“我想当歌星,这样会有好多粉丝!...
  • 地址 - /desc/221705296.html - 2017-04-21
  • 写给自己的一封信_高中生书信作文800字_高三书信作文
  • 写给自己的一封信_高中生书信作文800字篇一亲爱的自己:你还好吗?是否最近总是烦恼不安,是否想甩掉所有压力好好放松自己呢?看着你总是愁眉苦脸的样子我也很担心,不妨听听我的话,也许你会明白很多道理!最近,你是不是感觉考试临近压力很大呢?其实,...
  • 地址 - /desc/609204742.html - 2017-05-11
  • 等待就是浪费青春_议论文800字高中_作文大全网
  • 等待就是浪费青春_议论文800字高中随着暑假的来临,高一的学习生活已经过去,可是这都还没有结束,这是一个新的起点,也是离我人生十字路口最近的时候,有迷茫也有压力,很多高中生应该和我有相同的感受。暑假的我并没有像初中生一样的有解脱的心情,我反...
  • 地址 - /desc/1156764654.html - 2017-05-12
  • 给自己一个笑脸_议论文800字高中_作文大全网
  • 给自己一个笑脸_议论文800字高中笑,对于人来说并不陌生,每一个人在开心时总回开怀地笑,但可以在自己或身边的人不如意或受到挫折时仍然坚持对自己笑一下的却没有几个。笑,既然可以是人们开心的象征,那为什么不可以让它成为一种坚强的代表呢?那天,看...
  • 地址 - /desc/1945672969.html - 2017-05-12
  • 习惯的力量_高中优秀议论文800字_议论文800字
  • 习惯的力量_高中优秀议论文800字篇一人说:“习惯是个可怕的东西” ,但习惯也是一个能提供正能量的东西。就举一个简单的例子,如果人人都习惯人走灯灭,那么全世界一天下来因为这个习惯而省下来的电,你将无法相信这个数目。习...
  • 地址 - /desc/2737233071.html - 2017-05-13
  • 致父母的一封信_高中生书信作文800字_高一书信作文
  • 致父母的一封信_高中生书信作文800字叔叔阿姨:您好!当我在QQ中与他对话聊天时,他跟我说了许多心里话,当我得知他已经辍学在家,心中不由为之一震。我和他从小学就是同班同学,直到小学毕业以后,见的次数虽然少了,但是没想到他发生了这么大的变化,...
  • 地址 - /desc/2805734640.html - 2017-04-21
  • 我多想要一个家_高中生抒情随笔日记1200字_高一周记
  • 我多想要一个家_高中生抒情随笔日记1200字考试吧日记频道为大家整理的高一年级日记:我多想要一个家,供大家学习参考。今晚是平安夜,这应该是一个开心的日子吧。所有人都在期待这个节日的到来,而我,却不知在什么时候开始,开始躲避这个节日,躲避所有...
  • 地址 - /desc/2361369761.html - 2017-03-27
  • 母亲的发,浓郁的爱_母爱作文600字_高中生周记
  • 母亲的发,浓郁的爱_母爱作文600字我独爱母亲的那一头秀发,这还是五年前说的话。母亲的发很柔很有手感,我总爱拿在手中把玩,打个蝴蝶结,手一松如盛夏的垂柳。母亲微胖的身材配上柔顺的青丝,连皱纹都羞怯了。别人家的妈妈看见我的母亲都要赞叹一番!时...
  • 地址 - /desc/2457650844.html - 2017-03-16
  • 背上的感动_高中周记大全800字_高中生周记
  • 背上的感动_高中周记大全800字曾经耳边的炽热,和那有力的心跳声都已化为乌有,如今回应我的,竟只剩下冰冷的墓碑。我闭着眼睛,任凭眼皮在阳光下晒出血红色,风就顺着我的脸划过,一大滴泪珠也就恰好从睫毛下溢出,在我稚嫩的脸颊上划出一道灼热的痕迹,...
  • 地址 - /desc/2346505209.html - 2017-03-22
  • 人生的意义_高中生周记550字_周记550字
  • 人生的意义_高中生周记550字不管你是否准备好,有一天一切都会结束。不再有旭日东升,不再有灿烂白昼,不再有一分一秒的光阴。你收藏的一切,不论是弥足珍贵的还是已经忘记的,都将留给别人。你的财富、名望和世俗的权利都将变成细枝末节的事情,不管你拥...
  • 地址 - /desc/151909075.html - 2017-03-16
  • 母爱深深_高中生周记900字_高中生周记
  • 母爱深深_高中生周记900字因为是在春天,所以花香浓郁;因为是在春天,所以母爱深深。岁月转眼逝去,它在您手中残留下往事的清香。岁月的沧桑在您的脸上印刻下昨日的辉煌,我称它们为——爱之痕。花的清香能使您忆起昨天的泪水,...
  • 地址 - /desc/3884552699.html - 2017-03-08
  • 友情_高中生周记800字_高中生周记
  • 友情_高中生周记800字友情是黑暗中的一盏灯,温暖这你的心;友情是一双温暖的手,如果你在命运中摔倒,它会把你扶起来;友情是一块木板,当你被汹涌的浪击翻了船,它会漂过来把你救起。我就有过了这样的经历。那是一个寒冷的日子,天上白云朵朵,地上呼呼...
  • 地址 - /desc/3982394072.html - 2017-02-24
  • 当我老了的时候_高中生随想450字_高一周记
  • 当我老了的时候_高中生随想450字当我老了的时候,我的孩子会不会像现在的我一样厌烦我的唠叨;当我老了的时候,我的孩子会不会像我一样没耐心重复他们问过我的问题;当我老了的时候,我的孩子会不会像我一样嫌弃我的思想跟不上潮流。当我老了的时候......
  • 地址 - /desc/462011993.html - 2017-04-28
  • 落叶也在奉献_高中生周记700字_高中生周记
  • 落叶也在奉献_高中生周记700字每一个故事都是一面镜子,透过它,我们可以反观自身,自我激励。这故事,它给你一份感悟,一丝清凉;它言说情感心态,解读成功之路,启迪心智灵感,点拨处世之道。在它的引领下,你可以释放莫名的惆怅,享受本属于自己的那份...
  • 地址 - /desc/605349271.html - 2017-02-17
  • 我的存在_初中生心情日记1000字_初中生周记
  • 我的存在_初中生心情日记1000字我是一个极端的存在,最初会被大家所深爱,到最后却变成了他们最痛恨的人,可是这又能怎么办,我依然是要继续生活下去的。我是个两面派吧,一时内向,一时外向。在学校我是个笨蛋,每天都处于一种疯疯癫癫的状态,喜欢没心...
  • 地址 - /desc/1107972107.html - 2017-05-13
  • 流淌在逝去岁月里的温馨_高中散文800字_散文800字
  • 流淌在逝去岁月里的温馨_高中散文800字在人生的长河里,总有一天人们会逝去所有的时间,懂得用欣赏、感恩的眼光回眸,人生才能变得温馨!—题记岁月似海洋,在流逝中冲刷,带着感恩的心回眸,淘不尽的,才是那永久的温馨。一丝凉爽的风从窗外...
  • 地址 - /desc/908867782.html - 2017-04-07